White Lions årsmöte 2024

homepage-featured-arsmote

Plats: Texas Bar (Royal Arms) 

Datum: lördag, 25:e maj 

Tid: 14:30 

Dagordning:

1. Mötet öppnas.

2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

3. Fastställande av dagordning/föredragslista.

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt. a) Ordförande b) Vice ordförande c) Kassör d) Övriga ledamöter e) Suppleanter (första, andra och tredje)

12. Val av revisor och suppleant.

13. Val av valberedning.

14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2024/2025:

Ordförande: Jakob Johansson (nyval 1 år)

Vice ordförande: Christoffer Schön (nyval 1 år kvar)

Kassör: Henrik Giljam Rapp (nyval 1 år)

Ledamöter:

Christoffer Lindqvist (omval 1 år kvar)

Helene Åstrand (nyval 2 år)

Kim Lönn (nyval 2 år)

Isak Johansson (nyval 2 år)

Hugo Bergengren (nyval 2 år)

Tobias Karlsson (fyllnadsval för Christoffer Schön 1 år)

Suppleanter:

Oliver Scharf (nyval 1 år)

Filip Sehlstedt (nyval 1 år)

Adam Gustafsson (nyval 1 år)

Väl mött medlemmar!

/Styrelsen