Stadgar

Innehållsförteckning

§ 1 Föreningen

1.1 Namn
White Lions
För ändring av föreningens namn krävs beslut av två, efter varandra, följande stormöten med minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

1.2 Syfte
Föreningens syfte är att stödja ishockeylagen Linköping HC i med- och motgång.

1.3 Aktivitet
Föreningen skall verka för att:
• Ordna resor till bortamatcher
• Skapa god läktarkultur i Linköping och andra platser som besöks

1.4 Ideologi
White Lions är en oberoende supporterförening utan direktanknytning till Linköping HC eller den officiella stödföreningen. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. White Lions är helt ideell.

1.5 Möten
Föreningen skall hålla årsmöte en gång per år, detta skall ske under maj månad. Utöver årsmötet skall stormöte hållas minst två gånger per år. Medlemmar skall meddelas senast två veckor innan dessa möten äger rum.

1.6 Ändring av stadgar
För att ändra föreningens stadgar krävs beslut med absolut majoritet från två på varandra följande stormöten.

1.7 Upplösning
För att upplösa föreningen krävs beslut med absolut majoritet från årsmöte samt påföljande stormöte. Om dessa möten beslutar att upplösa föreningen skall eventuella kvarvarande ekonomiska tillgångar tillfalla Linköping HC.

§ 2 Medlemmar

2.1 Medlemskap
Medlemskap gäller en säsong och löses genom erläggande av fastställd årsavgift.
Med säsong avses perioden från och med avslutat årsmöte till och med nästkommande årsmötes avslutande.

2.2 Avgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

2.3 Rösträtt
Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens stormöten.
Rösträtt på årsmötet har alla medlemmar som löst medlemskap senast utgången av mars månad. Medlem kan rösta genom ombud mot uppvisande av giltig fullmakt.

2.4 Rättigheter
Medlem har
– rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
– rätt att få information om föreningens angelägenheter,
– rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt yttranderätt på dessa möten,
– rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna,
– yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och stormöten.

2.5 Skyldigheter
Medlem
– skall känna till och följa föreningens stadgar,
– skall betala de av föreningen beslutade avgifterna,
– har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen,
– får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan,
– skall under resor följa bussvärds anvisningar.

§ 3 Årsmöte

3.1 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans, det skall hållas under maj månad.

3.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmar två veckor innan mötet. Den skall innehålla mötets dagordning, samt valberedningens förslag till styrelseposter.

3.3 Dagordning
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
3. Fastställande av dagordning/föredragslista
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig av revisorn, i undantagsfall kan skriftlig
revisionsberättelse presenteras vid årsmötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt.
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Kassör
d) Övriga ledamöter
e) Suppleanter (första och andra)
12. Val av revisor och suppleant.
13. Val av valberedning
14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

§ 4 Styrelsen

4.1 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, 4-6 ledamöter samt 1-3 suppleanter.
Suppleant har endast rösträtt som ersättare till frånvarande styrelseledamot

4.2 Utlysning av styrelsemöte
Rätten att utlysa styrelsemöte tillkommer ledamot. Styrelsemöte skall ske minst en gång i kvartalet.

4.3 Beslut
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

§ 5 Redovisning

5.1 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper skall granskas av årsmötet utvald revisor. Föreningens räkenskapsår
sammanfaller med kalenderåret.

5.2 Firmateckning
Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.

§ 6 Protokoll

6.1 Protokoll från årsmöte
Protokollet skall redovisa vilka ledamöter i styrelsen och suppleanter som närvarat vid årsmötet. Vidare skall framgå om övriga personer med förtroendeuppdrag har närvarat, såsom revisor, revisorsuppleant samt ordförande för valberedningen och dess ledamöter.
Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa
1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ämnet,
2. genomförda omröstningar och hur dessa utfallit,
3. vilka röster som nedlagts,
4. vilka beslut som fattats.
Protokollet, som skall vara skriftligt, skall justeras av ordföranden och sekreteraren vid mötet samt av årsmötet utsedd justeringsman för att äga giltighet. När protokollet justerats skall detta offentliggöras medlemmarna på sätt som styrelsen finner lämpligast.

6.2 Protokoll från styrelsemöte
Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och suppleanter som närvarat och vilka ärenden
som styrelsen handlagt samt datum, tid och plats för mötets genomförande.
Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa
1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ämnet,
2. genomförda omröstningar och hur de utfallit samt hur varje ledamot har röstat,
3. vilka beslut som har fattats,
4. vilka reservationer som anmälts mot beslutet. För det fall det hållits sluten omröstning skall detta framgå i protokollet, dock krävs ej att det protokollförs hur varje ledamot röstat.

Protokollen skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka efter avslutat möte.