White Lions årsmöte 2024

Plats: Texas Bar (Royal Arms)  Datum: lördag, 25:e maj  Tid: 14:30  Dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. 3. Fastställande av dagordning/föredragslista. 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för […]