Slide image
Slide image
Följ med på nästa bortamatch
Klicka nedan för att läsa mer om hur du
gör för att följa med på nästa resa.

Årsmöte!2016-05-12

White Lions kallar till årsmöte! Mötet sker på Palatset (Drottninggatan 23) fredagen den 27/5 klockan 19.00. 

Förslag från röstberättigad medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmöte och skickas till ordforande@whitelion.se
Eftersom att mötet sker på en fredag så anser vi det lämpligt att bjuda på lite tilltugg, varmt välkomna!
 
Dagordning White Lions årsmöte 2016-05-27
 
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet har utlysts enligt
stadgarna 
3. Fastställande av
dagordning/föredragslista
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera
protokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och
räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas
enskilt. 
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Kassör 
d) Övriga ledamöter
e) Suppleanter (första, andra och tredje)
12. Val av revisor och suppleant.
13. Val av valberedning
14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
 
Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2016/2017
 
Ordförande: Niclas Wilhelmson (Nyval, 1 år)
Vice Ordförande: Fredrik Ahlberg (Nyval, 1 år)
Kassör: Andreas Karlsson (Nyval, 1 år)
 
Ledamöter:
Kim Lönn (1 år kvar)
Christoffer Schön (Nyval 2  år)
Martin Sterneling (Nyval 2 år)
Robert Jussi (1 år kvar)
Christoffer Lindkvist (Fyllnadsval för Filip Örtengren, 1 år)
Andreas Jerntved (1 år kvar)
 
Suppleanter:
Första: Hampus Evald (Nyval 2 år)
Andra: Martin Karlsson (1 år kvar)

/Styrelsen & Årets valberedning

/Styrelsen